Dálkový průzkum země (DPZ)

Zabýváme se využitím dat dálkového průzkumu země (DP, DPZ) pro potřeby archeologů a památkové péče.
Data DP jsou obecně data vytvořená bezkontaktním způsobem, počínaje klasickou fotografií pořízenou fotografem i ze vzdálenosti několika centimetrů a konče satelitním snímkem, jenž vznikl několik set kilometrů na povrchem Země (DPZ).

Využití těchto snímků je široké a zahrnuje:

  • fotografickou dokumentaci krajiny, předmětů
  • mapování a tvorbu plánů krajiny, lokalit, situací, objektů
  • digitální výškové modely terénu, 3D modely předmětů zájmu
  • zjištění a extrakci nových informací určitého zaměření s využitím senzorů
  • citlivých na jiné vlnové délky než je viditelné světlo
  • kombinaci různých typů dat v prostředí geografických informačních systémů.

Fotografická dokumentace. Fotografickou dokumentací rozumíme zachycení obrazu skutečnosti a jeho uchování tak, aby si nezúčastněná osoba byla schopna vytvořit co nejucelenější představu o zachycené skutečnosti, aniž by s ní přišla do kontaktu. Výhodou současných technologií je možnost další úpravy snímků, případně snadná kombinace obrazů z různého časového období, pokud jsou taková data k dispozici.

Mapování, plánová dokumentace. Na základě známých postupů z oboru zvaného fotogrammetrie je možné ze správně pořízených snímků a známých údajů o senzoru, jež data pořídil, vytvářet přesné plány, mapy krajiny, budov, dalších objektů. Výsledkem může být pěkně graficky vyhlížející mapa s doplněním dalších údajů, či technickým plán budovy, situace.

Digitální modely terénu, 3D modely objektů. Výše zmíněná fotogrammetrie umožňuje nejen 2D mapování, ale také získávání třetí souřadnice prostoru a tím vytvářet celkový 3D obraz skutečnosti. Nasnímáním krajiny např. z RC modelu lze získat velmi přesný digitální výškový model terénu. Pořízením snímků v blízkosti např. budovy a jejich zpracování, lze vytvořit její 3D model.

Spektrální analýzy obrazu. Rozdílné látky a materiály na Zemi mají tu vlastnost, že se z hlediska světelného záření chovají odlišně. Paprsek světla, která na ně dopadne odrážejí a pohlcují způsobem, který je pro každý materiál, látku, horninu jiný. Jejich spektrální chování je charakteristické. Lze tedy pro určitou látku zjistit tzv. spektrální křivku pro určitou vlnovou délku (resp. interval). Tato fyzikální vlastnost nabízí obrovské uplatnění digitálních technologií analýz obrazu. Ze snímků lze tedy extrahovat jevy, které nás zajímají. Ve viditelném spektru takovéto jevy mohou být jen stěží patrné nebo nemusí být vůbec viditelné. Zásadní pro tuto technologii je možnost pořizování dat i v jiných než viditelných vlnových délkách. Různé vlnové délky mohou mít pro různé látky různou vypovídací hodnotu, je proto důležité vybrat vhodné snímkování. V archeologii se tak nabízí možnost zvýraznění porostových, půdních, vegetačních příznaků pořízených např. v IR.

Všechna zmíněná digitální data lze snadným způsobem zobrazovat a dále s nimi pracovat v komerčních i nekomerčních softwarech. Nabízíme touto cestou pořizování, zpracováni i prezentaci těchto dat v jednoduše ovladatelných softwarech – VRML prohlížeč Bentley View….

 

Dálkový průzkum 🙂